Υποχρεωτική η προσκόμιση ασφαλιστηρίου για την άρση ακινησίας αυτοκινήτου

Αυξημένο ενδιαφέρον για την άρση ακινησίας ΙΧ αναμένεται μέσα στην επόμενη χρονιά καθώς το υπουργείο οικονομικών εξετάζει την καθιέρωση καταβολή τελών κυκλοφορίας με το μήνα .

Εδώ πρέπει να σημειωθεί ότι με περσινή εγκύκλιο της Γενικής Γραμματείας Εσόδων προς όλες τις ΔΟΥ αναφέρεται ότι εκτός των δικαιολογητικών που απαιτούνται είναι απαραίτητη η προσκόμιση ασφαλιστήριου συμβολαίου για τους μήνες που θα τεθεί για κυκλοφορία το αυτοκίνητο προκειμένου να προχωρήσουν οι σχετικές διαδικασίες
Η σχετική εγκύκλιος αναφέρει :
Υποχρέωση ή μη ασφάλισης των οχημάτων στις περιπτώσεις χορήγησης προσωρινής άδειας κυκλοφορίας (Μ) καθώς και στις περιπτώσεις άρσης της ακινησίας τους.

Με αφορμή γραπτά και προφορικά ερωτήματα που έχουν τεθεί στην Υπηρεσία μας, αναφορικά με το αντικείμενο του θέματος, διευκρινίζονται με την παρούσα τα
ακόλουθα:
1.Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 26 του Ν. 4141/2013 ((81 Α) η υποχρέωση ασφάλισης υφίσταται διαρκώς από τη χορήγηση της άδειας κυκλοφορίας και των πινακίδων κυκλοφορίας, χωρίς να εξαρτάται από την εν τοις πράγμασι κίνηση ή λειτουργία του αυτοκινήτου, εκτός αν έχει τηρηθεί η διαδικασία της ακινησίας.
2.Κατά τη ρητή διατύπωση των προαναφερθεισών διατάξεων η μόνη περίπτωση κατά την οποία δεν υπάρχει υποχρέωση ασφάλισης οχήματος είναι εκείνη της θέσεως αυτού σε κατάσταση ακινησίας. Κατά συνέπεια στις περιπτώσεις που η κατάσταση αυτή αίρεται, έστω και προσωρινά, κατόπιν αιτήσεως του ιδιοκτήτη του με την χορήγηση της προσωρινής άδειας κυκλοφορίας <<Μ>> για τις περιπτώσεις που μνημονεύονται στην εγκύκλιό μας ΠΟΛ 1132/3-12-2003, υπάρχει υποχρέωση ασφάλισης του οχήματος επειδή αυτό τίθεται σε κυκλοφορία έστω και προσωρινά, εφόσον στους σκοπούς της ως άνω διάταξης, όπως φαίνεται και από την εισηγητική έκθεση του νόμου είναι και η «… πάταξη του φαινομένου της κυκλοφορίας ανασφάλιστων οχημάτων …» (άρθρο 27 παρ. 3 της ως άνω εισηγητικής έκθεσης).
3.Ενόψει των ανωτέρω από λήψεως της παρούσας, δεν θα χορηγείται, στο εξής προσωρινή άδεια κυκλοφορίας <<Μ>>, στους κατόχους αυτοκινήτων οχημάτων για τις
περιπτώσεις που μνημονεύονται στην εγκύκλιό μας ΠΟΛ 1132/2003, εφόσον προηγουμένως δεν προσκομίζεται στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. ασφαλιστήριο συμβόλαιο από
Αθήνα,29 Ιουλίου 2013 ΠΟΛ. 1273 το οποίο να προκύπτει ότι το εν λόγω όχημα είναι ασφαλισμένο κατά το χρονικό διάστημα κατά το οποίο αυτό θα κυκλοφορήσει.
Περεταίρω, δεν θα αίρεται η ακινησία οχήματος εάν ο κάτοχος, που αιτείται την άρση, δεν προσκομίσει προηγουμένως το ασφαλιστήριο συμβόλαιο, στην αρμόδια για την ακινησία Δ.Ο.Υ.
Το Υπουργείο Ανάπτυξης Ανταγωνιστικότητας Υποδομών Μεταφορών & Δικτύων στο οποίο κοινοποιείται η παρούσα, παρακαλείται να ενημερώσει τις αρμόδιες Υπηρεσίες των Περιφερειών, για την ομοιόμορφη εφαρμογή των διατάξεων της παρ. 1 του άρθρου 26 του ν. 4141/2013 στις ανάλογες περιπτώσεις αρμοδιότητάς του.

Updated: December 12, 2014 — 3:42 pm