Άδεια παραμονής αλλοδαπών

Σύμφωνα με το ν. 4251/2014 και της ΥΑ Αρ. οικ. 53821/2014 (ΦΕΚ 2962/04-11-2014/Β) για την απόκτηση ή ανανέωση της άδειας διαμονής συγκεκριμένων κατηγοριών αλλοδαπών στην Ελλάδα μπορούν να προβούν σε ασφάλιση στον ιδιωτικό τομέα. Πριν επιλέξετε ασφαλιστήριο συμβόλαιο για την κάλυψη εξόδων νοσηλείας και ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης έκτακτης ασθένειας ή ατυχήματος από ασφαλιστική εταιρία θα πρέπει να συμβουλευθείτε τις αρμόδιες για την έκδοση άδειας διαμονής υπηρεσίες του Δημοσίου ή τον δικηγόρο σας.

Η ΕΑΣΥ ΑΑΕ ΟΤΑ παρέχει στους ενδιαφερόμενους το ακόλουθο ασφαλιστήριο συμβόλαιο που γίνεται δεκτό από τις αρμόδιες υπηρεσίες (Υπ. Εσωτερικών & Αποκεντρ. Διοίκησης) το οποίο περιλαμβάνει τις πιο κάτω καλύψεις ετήσιας διάρκειας με πολύ οικονομικές τιμές.

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΑΡΟΧΩΝ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
(Maximum coverage and indemnity limits for schedule)
ΠΑΡΟΧΕΣ (Coverage) Ανώτατα ποσά κάλυψης € (Max sum insured)
1 ΘΑΝΑΤΟΣ ΑΠΟ ΑΤΥΧΗΜΑ 1.000,00 €
(Death due to Accident)
2 Μ.Ο.Α. ΑΠΟ ΑΤΥΧΗΜΑ 15.000,00 €
(20% συμ/χή ασφαλισμένου)
(Permanent Total Disability due to Accident
(20% insured participation)
3 Μ.Μ.Α. ΑΠΟ ΑΤΥΧΗΜΑ 15.000,00 €
(20% συμ/χή ασφαλισμένου)
(Permanent Partial Disability due to accident)
(20% insured participation)
4 Ι.Φ.Ε. ΑΠΟ ΑΤΥΧΗΜΑ ή ΑΣΘΕΝΕΙΑ 1.500,00 €
(20% συμ/χή ασφαλισμένου)
(Medico-pharmaceutical expenses due to accident or disease)
(20% insured participation)
5 ΝΟΣΟΚ. ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ ΑΠΟ ΑΤΥX ή ΑΣΘΕΝΕΙΑ 10.000,00 €
(20% συμ/χή ασφαλισμένου)
(In hospital expenses due to accident or disease)
(20% insured participation)