Συμβόλαιο Προσωπικού Ατυχήματος Επαγγελματιών

Το συμβόλαιο αυτό με την εγγύηση των LLOYDS απευθύνεται, κυρίως, σε Ελεύθερους Επαγγελματίες υψηλών εισοδημάτων όπως Γιατρούς, Δικηγόρους, Καλλιτέχνες (π.χ.
ζωγράφους, τραγουδιστές, χορευτές, ηθοποιούς, κ.ά), Αρχιτέκτονες, Πολιτικούς
Μηχανικούς κ.λ.π., οι οποίοι προβλέπεται να χάσουν το μεγαλύτερο μέρος του
ετησίου εισοδήματός τους συνεπεία ενός ατυχήματος ή μίας ασθενείας, τα οποία
θα τους καταστήσουν ανίκανους να ασκήσουν μόνιμα πλέον ή και προσωρινά το
συγκεκριμένο επάγγελμα που ασκούσαν προ του τυχαίου αυτού συμβάντος
(π.χ. ο τραγουδιστής δεν θα μπορεί πλέον να τραγουδά, ο ιατρός χειρουργός δεν
θα μπορεί να χειρουργεί, ο Δικηγόρος δεν θα μπορεί να αγορεύει καθαρά ή και να
παρευρίσκεται στο δικαστήριο, κ.ο.κ.).

ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΕΣ ΚΑΛΥΨΕΙΣ

Μ.Ο.Α. από ατύχημα &/ή ασθένεια Το 100% του ασφαλιζομένου κεφαλαίου και μέχρι Euro 1,000.000.(με δυνατότητα μεγαλυτέρου ποσού μετά από έγκριση των Ασφαλιστών)
Π.Ο.Α. από ατύχημα με απαλλαγή 28 ημερών τουλάχιστον Το 60% του πραγματικού εβδομαδιαίου εισοδήματος με ανώτατο ποσό Euro 5,000 κατά εβδομάδα και μέχρι 104 εβδομάδες
Π.Ο.Α. από ασθένεια με απαλλαγή 28 ημερών τουλάχιστον Το 60% του πραγματικού εβδομαδιαίου εισοδήματος με ανώτατο ποσό Euro 5,000 κατά εβδομάδα και μέχρι 52 εβδομάδες
Θάνατος από ατύχημα Ταο 100% του ασφαλιζομένου κεφαλαίου και μέχρι Euro 1,000,000 (με δυνατότητα μεγαλυτέρου ποσού μετά από έγκριση των Ασφαλιστών
Ιατροφαρμακευτικές Δαπάνες Ατυχήματος Μέχρι Euro 1.800 κατά περίπτωση μετά από ατύχημα μόνο (με πρωτότυπες αποδείξεις και γνωμάτευση γιατρού) .
Updated: September 3, 2014 — 2:25 pm