Νέα υποχρέωση ασφάλισης για τους ΟΤΑ.

Για τους οργανισμούς ή επιχειρήσεις που εκτελούν εργασίες συλλογής και μεταφοράς μη επικίνδυνων αποβλήτων σε επαγγελματική βάση, δεν απαιτείται πλέον άδεια, μετά την έκδοση του Ν.4685/2020. Απαιτείται όμως εγγραφή και καταχώριση στο ηλεκτρονικό μητρώο αποβλήτων (ΗΜΑ) του άρθρου 42 του ν.4042/2012, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην κοινή υπουργική απόφαση υπ` αριθμ. 43942/4026/2016 (Β` 2992) όπως ισχύει.
Στην κατηγορία αυτή ανήκουν, σύμφωνα με την ανωτέρω ΥΑ και οι Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α’ Βαθμού για τα δημοτικά απόβλητα που παράγουν και διαχειρίζονται.
Απαραίτητη προϋπόθεση για την εκτέλεση των εργασιών συλλογής και μεταφοράς αποβλήτων είναι ο συλλέκτης μεταφορέας να διαθέτει ασφαλιστήριο συμβόλαιο, στο οποίο αναγράφεται ότι η ασφαλιστική κάλυψη αφορά τρίτους και υπάρχει υποχρέωση επαναφοράς του περιβάλλοντος στην πρότερη κατάσταση σε περίπτωση ζημιάς, ύψους κατ` ελάχιστο εκατό χιλιάδων (100.000) ευρώ ετησίως, αυτή την υποχρέωση έχει και ο εκάστοτε Δήμος, εφόσον συλλέγει και μεταφέρει μη επικίνδυνα απόβλητα.
Η έναρξη ισχύος του Ν.4685/2020 άρχεται σύμφωνα με το άρθρο 136 του νόμου αυτού από τη δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης, που έλαβε χώρα 7-5-2020 και η ανωτέρω προθεσμία λήγει την 31-10-2020.

Updated: October 8, 2020 — 11:43 am