Υπηρεσίες

Η ΕΑΣΥ ΑΑΕ ΟΤΑ έχει ως κύριο αντικείμενο εργασιών την διαμεσολάβηση σε ασφαλιστικές εργασίες (υπηρεσίες ασφαλιστικού πράκτορα – συμβούλου), εποπτευόμενη προς τούτο από την Τράπεζα της Ελλάδος (http://www.bankofgreece.gr/Pages/el/deia/default.aspx ).

Η ΕΑΣΥ ΑΑΕ ΟΤΑ είναι εγγεγραμμένη στο Επαγγελματικό Επιμελητήριο Αθηνών, με αριθμό Γενικού Μητρώου 197298 και Ειδικά Μητρώα 563 και 185 για την για την άσκηση των κύριων δραστηριοτήτων της.

Η ΕΑΣΥ ΑΑΕ ΟΤΑ , όπως προβλέπεται από  το εδ. στ του άρθρο 4 του Π.Δ. 190/2006 (ΦΕΚ196/14-09-2006), Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην Οδηγία 2002/92/Ε.Κ. του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με την ασφαλιστική διαμεσολάβηση (L 9/15.1.2003), διατηρεί ασφαλιστήριο συμβόλαιο επαγγελματικής αστικής ευθύνης που καλύπτει την επιχείρηση για τυχόν παραλείψεις έναντι τρίτων από την άσκηση των δραστηριοτήτων της ως ασφαλιστικού πράκτορα και συμβούλου μέχρι του ποσού € 1.120.200 ανά συμβάν και €1.680.300 για όλη την ασφαλιστική περίοδο. Ήτοι, η ΕΑΣΥ ΑΑΕ ΟΤΑ παρέχει κατά νόμο συνολικά ασφαλιστική κάλυψη επαγγελματικής αστικής ευθύνης, ανερχόμενης σε €2.240.400 ανά συμβάν και €3.360.600 για όλη την ασφαλιστική περίοδο.

Η ΕΑΣΥ ΑΑΕ ΟΤΑ με τις συνεργαζόμενες ασφαλιστικές και μεσιτικές εταιρείες, προσφέρει ενδεικτικά υπηρεσίες ασφαλιστικών καλύψεων στους ακόλουθους κλάδους.

 1. Αυτοκίνητο  (ΙΧ-ΦΔΧ-ΦΙΧ- Δίτροχα)
 2. Σκάφη αναψυχής
 3. Μεταφορές
 4. Λιμένες / Μαρίνες
 5. Ασφάλιση Ποδηλάτου
 6. Κατοικία (κύρια – εξοχική)
 7. Ασφαλίσεις Γραφείων
 8. Ζωής – νοσοκομειακά
 9. Ταξιδιωτική Ασφάλιση
 10. Προσωπικά Ατυχήματα
 11. Προσωπικά Ατυχήματα Επαγγελματιών
 12. Ασφάλιση για άδεια παραμονής Αλλοδαπών στην Ελλάδα.
 13. Ασφάλιση Έργων Τέχνης
 14. Εκδηλώσεις Συνέδρια
 15. Αστική Ευθύνη
 16. Βιομηχανικοί & Εμπορικοί Κίνδυνοι
 17. Ασφάλιση κατασκευαστικών έργων
 18. Ασφάλιση Επαγγελματικής Αστικής Ευθύνης
  1. Επαγγελματική Αστικής Ευθύνης Ινστιτούτων και Κομμωτηρίων
  2. Επαγγελματική Αστική Ευθύνη εταιριών SECURITY
  3. Επαγγελματική Αστική Ευθύνη εταιριών ΣΚΑΛΩΣΙΩΝ κτιρίων
  4. Επαγγελματική Αστική Ευθύνη Κέντρων Τεχνικού Ελέγχου Οχημάτων (ΚΤΕΟ)
  5. Λογιστών – Ορκωτών Λογιστών-Ελεγκτών, λογιστικών γραφείων,
  6. Δικηγόρων, Συμβολαιογράφων, Δικηγορικών γραφείων,
  7. Ασφαλιστικών Διαμεσολαβούντων, Διαχειριστών
  8. Μεσιτών Ακινήτων (Real Estate),
  9. Αρχιτεκτόνων, Μηχανικών (Σύμβουλοι – Μελετητές)
  10. Πραγματογνωμόνων, Εκτιμητών,
  11. Φορέων Πιστοποίησης & Ελέγχου,
  12. Συμβούλων Επιχειρήσεων Πληροφορικής (IT Consultants),
  13. Συμβούλων και Τεχνικών Υγείας και Ασφάλειας,
  14. Συμβούλων Περιβάλλοντος,
  15. Πραγματογνωμόνων/Επιθεωρητών Ναυτιλίας,
  16. Στελεχών και Διευθυντών επιχειρήσεων
  17. Ασφάλιση Επαγγελματικής Ανικανότητας
  18. Ασφαλίσεις Κοσμηματοπωλείων
  19. Ασφαλίσεις Αστικής Ευθύνης Ρύπανσης περιβάλλοντος
  20. Ασφαλίσεις Αιολικών πάρκων και Φωτοβολταικών συστημάτων
  21. Νομική Προστασία Δημοτικών Αστυνομικών.